Kondoma Mera är en organisation fylld av optimism och med en öppen inställning till sexualitet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och bejakande perspektiv med att förmedla att allt ömsesidigt sex är positivt. Kondoma Mera sponsrar studentevenemang i Uppsala, anordnar quiz, föreläsningar och sprider information om hiv/STI och barriärskydd.

Genom att slå hål på fördomar och sprida kunskap vill vi bidra till att du som är student i Uppsala får ett mer lustfyllt och säkert sexliv. Vi strävar efter bidra till att utbilda studenter i Uppsala om hiv/STIer, så att de kan fokusera på att ”Spread nothing but joy!”. Kondoma Mera drivs av Uppsala studentkår och finansieras till större delen av Region Uppsala.

Här på vår hemsida eller på vårt kontor kan du få information inom området sexuell hälsa. Vi förmedlar information som stärker din möjlighet att ta aktiva val för din sexualitet, vare sig det är kunskap om kroppen, sexualitet eller könsjukdomar, vilken instans i vården du ska vända dig till eller information som hjälper dig i sökandet efter en preventivmetod du trivs med. Vi vänder oss till dig som student. Oavsett hur ditt liv ser ut, hur gammal du är, med vem du har sex, om du är i eller utan en fast relation.

Kondoma Mera is an organisation full of optimism and an open attitude regarding sexuality. We want to question norms and our message is that all forms of mutual sex is positive. Kondoma Mera sponsors student events in Uppsala, organize quizzes, lectures and spread information about hiv/STI and barrier protection.

By questioning norms and prejudices as well as spreading knowledge, we want to help students in Uppsala to get a more pleasurable and safe sex life. We aim to help educate students in Uppsala about hiv/STIs so that they can make the right choices and ”Spread nothing but joy!”. Kondoma Mera is run by the Student Union and is largely financed by the Uppsala County Council.

At our website or at Kondoma Meras office you’ll find information about sexual health, but you can also recieve general advice like where to turn to when you need someone to talk to. We provide information that strengthens your ability to make active decisions about your sexuality, whether it is knowledge about your body, sexuality, STI:s, what healthcare facility to turn to, or information about contraceptives. We’re here for all students. No matter what your life looks like, how old you are, how you have sex, or your relationship status.

swirl_joy

Förutom att träffa och informera studenter, sponsrar Kondoma Mera många studentklubbar, evenemang och mässor.

En viktig del av Kondoma Meras verksamhet sköts av våra informatörer. De är ofta studenter och informerar andra studenter om säkrare sex, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Vill du bli en av våra informatörer?