Hiv impairs the immune system and if not treated it can lead to tumours or severe infections. This condition is called Aids. This is a 3D rendition of the hiv virus.

Hiv, humant immunbristvirus, är ett virus som oftast överförs vid oskyddat sex. I Sverige är behandlingen av hiv i dag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör att smittsamheten blir mycket låg. Därför kan personer med hivbehandling leva ett långt liv och till och med föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan.

Utan behandling leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Då hiv gör att immunförsvaret blir nedsatt kan det leda till att du får tumörer och allvarliga infektioner. Detta tillståndet kallas Aids.

Källor: 1177.se and umo.se
Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Hiv, human immunodeficiency virus, is a virus that can be transmitted through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. In Sweden, the current treatment of hiv is so effective that it lowers the virus levels, and the risk of infection to practically zero. People with modern hiv treatment can live a long life and even give birth without transmitting the infection to someone else.

Without treatment, hiv sooner or later leads to other diseases. Hiv impairs the immune system which can lead to tumours or severe infections. This condition is called Aids.

Source: 1177.se and umo.se
Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

Want to read more about another STI? Click below and learn more:
Chlamydia
Hepatitis B
Gonorrhea
Syphilis
Mycoplasma
HPV & condyloma
Herpes