All students are welcome to contact Kondoma Mera with questions and concerns regarding sex and sexual health. Here you will find the most common questions we receive and the answers to these. Please feel free to contact us at kontakt@kondomamera.se if you can’t find your question here or if you have more questions you want the answers to.

Fråga:

Jag har hört talas om femidom. Hur funkar den och är den verkligen skön att använda?

Svar:

Femidom kallas även vagianal kondom eftersom den kan användas av alla oavsett kön. Det är en rymlig kondom som sätts in i fittan eller analen innan penetrerande sex. Liksom andra kondomer skyddar den både mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner.

En femidom har två mjuka ringar i båda ändar. En ring i öppningen som ska sitta på utsidan och täcka blygdläppar, urinrör och klitoris, alternativt analöppning. Den andra ringen ligger löst i femidomen. Den ska tryckas ihop och därefter föras in i fittan/analen. Vid analsex kan du också ta bort den inre ringen, trä femidomen på kuken/dildon och på så vis föra in den. För att undvika friktion och att femidomen följer med kuken/dildon ut är det bra att använda vatten- eller silikonbaserat glidmedel inuti. Efter sex där en person med kuk fått utlösning i femidomen se till att snurra ihop öppningen för att undvika att sperman rinner ut. Sedan är det bara att dra ut kondomen och slänga den i soporna. Eftersom den är stor och sitter i fittan/analen behöver den inte tas ut innan kuken slaknar. Dessutom kan den sitta i flera timmar innan sex!

När det gäller hur den känns att använda, så är det som med andra barriärskydd: Vi har alla olika preferenser. De flesta femidomer är latexfria, vilket gör att de passar bra för latexallergiker och är bra på att leda kroppsvärme. Detta kombinerat med att femidomen inte trycker mot kuken gör att vissa tycker att dessa är skönare att använda och känns mer ”naturliga”. Liksom med kondomer kan det vara bra att öva i enskildhet på att sätta in och använda den. Det kan kännas ovant i början, men är väl värt att testa. Practice makes perfect 🙂

Läs mer om femidomen här:
umo.se
rfsu.se

Question:

I have heard about the femidom. How does it work and is it really nice to use?

Answer:

The femidom is also called vagianal condom since it can be used by anyone regardless of gender. It is a spacious condom that is inserted into the pussy or anus before penetrating sex. Like other condoms, it protects against unwanted pregnancies and STIs.

A femidom has two soft rings at both ends. A ring in at the opening that should sit on the outside and cover labia, urethra and clitoris, or the anus. The second ring is loose inside the femidom. It should be pressed together and then inserted into the pussy/anus. Before anal sex you can also remove the inner ring, thread the femidom on the dick/dildo and insert it that way. In order to avoid friction and that the femidom comes out with the dick/dildo, it is good to add water- or silicone based lubricant inside. After sex where a person with cock has ejaculated in the femidom, twist the opening shut to avoid sperm coming out. Then just pull out the femidom and throw it in the trash. Because it is large and sits in the pussy/anus, it does not need to be removed right after ejaculation. In addition, you can put it in a few hours before sex!

When it comes to how it feels to use, it is as with other types of barrier protection: We all have different preferences. Most femidoms are latex-free, which makes them suitable for people that are allergic to latex and a femidom is good at conducting body heat. This, combined with the fact that the femidom does not press against the cock, can make some feel like the femidom is more comfortable to use and that it feels more ”natural”. As with condoms, it is always a good idea to practice privately on inserting and using it. You may feel unaccustomed to it at first, but the femidom is well worth trying out. Practice makes perfect 🙂

Read more about the femidom here (in Swedish):
umo.se
rfsu.se

Fråga:

Jag tror att jag har klamydia och har tyvärr haft sex med några stycken. Vad händer nu, kan jag bli straffad?

Svar:

Eftersom klamydia går under smittskyddslagen är du skyldig att uppsöka läkare och testa dig vid misstanke om att en har fått infektionen. Som student i Uppsala kan du testa dig på din vårdcentral, venereologmottagningen på Akademiska sjukhuset, gynekologmottagningar, mottagning unga män och – om du är under 20 – stadens ungdomsmottagningar. Det finns även ett kombinerat klamydia/gonorrétest att beställa på nätet och få hemskickat men de testar bara från fittan/kuken. Klamydia är en lokal bakterie vilket innebär att den enbart sätter sig på den slemhinna som den har varit i kontakt med. Därför måste du testa alla slemhinnor som har involverats i sexet, till exempel fittan, kuken, analen och halsen. Om testet visar positivt gör vårdpersonalen en smittspårning, som du är skyldig att delta i. Det innebär att du berättar vilka personer du haft sex med. Sedan kontaktas de och uppmanas att testa sig. De får inte veta vem som har uppgett deras namn. Du måste inte genomgå behandling (även om vi starkt rekommenderar att göra det) men däremot är du skyldig att följa läkarens anvisningar för att förhindra att sjukdomen överförs vidare, som att innan du har sex med någon berätta för den att du har klamydia och att använda barriärskydd (som t.ex. kondom, femidom och slicklapp). Du kan aldrig straffas för att du har fått klamydia, men det är ett brott att medvetet sprida STIn vidare.

Läs mer här:
Klamydia 1177.se
The Communicable Diseases Act 1177.se

Question:

I think I have chlamydia and I unfortunately have had sex with a few people. What could happen, can I be convicted for it?

Answer:

Since chlamydia goes under the Communicable Diseases Act, you are required to get tested if there is a suspicion that you might have an STI. As a student in Uppsala, you can get tested at your local health center, the venerological clinic at the Academic Hospital, gynecology clinics, the clinic for young men and – if you are under 20 – the city’s youth clinics. There is also a combined chlamydia/gonorrhea test that you can order online and get sent home but they only test from the pussy/cock. Chlamydia is a local bacteria which means that it is located on the mucous membrane it has been in contact with. Therefore, you have to test all the mucous membranes that have been involved during sex, such as the pussy, the cock, the anal and the throat. If the test is positive, the healthcare staff makes an infection trace that you are obliged to participate in. This means that you tell them which people you had sex with. Then they are contacted and asked to get tested themselves. They are not told who it was that has stated their name. You do not have to undergo treatment (even though we strongly recommend doing so) but on the other hand you are required to follow the doctor’s instructions to prevent the disease from being transmitted further, such as before having sex with someone telling them that you have chlamydia and having to use barrier protection (such as condoms, femidoms and dams). You won’t be punished by law for having chlamydia, though it is an offence to spread the infection knowingly.

Read more here (in Swedish)
Klamydia 1177.se
The Communicable Diseases Act 1177.se

Fråga:

P-punkten, finns den? Jag är lockad av tanken men tycker också att det känns lite obehagligt?

Svar:

Ja, den finns! I själva verket är p-punkten prostatakörteln på en person med kuk. Det är motsvarigheten till g-punkten hos en person med fitta, som även den består av prostatavävnad. P-punkten är ungefär lika stor som en kastanj och hittas cirka 5-8 cm upp i analen mot naveln. Tryck mot den kan kännas lustfyllt och även leda till orgasmer.

Om du själv har en kuk kan du börja med att ta och känna på p-punkten på egen hand. Första gångerna som den stimuleras kan det kännas lite obehagligt eller ovant. Håll inte på för länge i så fall. Vissa tycker även om att få kuken stimulerad innan, samtidigt eller omväxlande. Eftersom analen också har svällkroppar åker blodet dit vid stimulering vilket gör att om du har stånd så kan det lägga sig. Om du vill kan du använda en kondom eller plasthandskar på handen för att lättare hålla en god hygien.

Vid penetrerande analsex av alla former är det viktigt att använda glidmedel. Analen har nämligen ingen egen lubrikation. Använd 15-sekundersregeln för att undvika skador: Tryck på eller massera den yttre ringmuskeln ca 15 sekunder för att få den att slappna av. Gör samma sak på den inre. När musklerna är avslappnade är analen redo att penetreras.
Utforska så mycket som du är bekväm med och på dina villkor. Då blir det bäst.
Lycka till!

Läs mer om analsex och p-punkten här:
Analsex rfsu.se
P-punkten alkoholsmart.se

Question:

The p-spot, does it exist? I am intrigued by the thought but also think it feels a bit uncomfortable.

Answer:

Yes it does! In fact, the p-spot is the prostate gland on a person with a dick. It is the equivalent of the g-spot on a person with a pussy, which also consists of prostate tissue. The p-spot is about the size of a chestnut and is found about 5-8 cm up in the anus towards the navel. Pressure against it can feel pleasing and also lead to orgasms.

If you have a cock, you can start by touching it to feel the p-spot on your own. The first times that it is stimulated it may feel a little uncomfortable or different. If that is the case then do not go on for too long. Some also like to get the dick stimulated before, at the same time or alternately. Since the anus also has mucous membrane the blood travels there when it is stimulated, which means that if you have an erection it might decrease. If you want, you can use a condom or plastic gloves on your hand to easier maintain good hygiene.

For all types of penetrating anal sex it is important to use lubricant. The anus does not produce any lubrication on its own. Use the 15-second rule to avoid injury: Press or massage the outer sphincter for about 15 seconds to allow it to relax. Do the same for the inner sphincter. When the muscles are relaxed, the anus is ready for penetrate.

Explore as much as you are comfortable with and on your own terms. That will give you the best conditions.
Good luck!

More on anal sex and the p-spot (in Swedish):
Analsex rfsu.se
P-spot alkoholsmart.se

Fråga:

Hur introducerar man dirty talk på ett bra sätt? Jag går igång på det, men vet inte hur jag ska börja.

Svar:

Ett sätt kan vara att testa säga något dirty och se om du får någon respons. Om du känner dig osäker på hur du ska göra och om den andra personen gillar det, kan ett förslag vara att börja med något enkelt. Prova att utgå ifrån situationen och hitta en målande beskrivning av något du vill göra, eller du vill att din sexpartner ska göra med dig. Börja inte med det grövsta du kan tänka dig, utan börja enkelt och bygg upp stämningen och hitta nivån efter hand. Var hela tiden uppmärksam på om du får någon respons. Signaler som nervositet eller att personen stelnar till kan vara tecken på att den inte är så bekväm och att det är läge att backa. Försök hålla en lekfull inställning och öppen kommunikation, ta inte situationen så allvarligt. Om du märker att det blir helt knasigt – skratta åt det tillsammans så släpper säkert spänningen.

Question:

How do you introduce dirty talk in a good way? It turns me on, but I don’t know how get started.

Answer:

One way of doing it might be to try and say something dirty and see if you get any response. If you feel unsure of how to do it and if the other person likes it, a suggestion can be to start with something simple. Take inspiration from the situation and find a graphic description of something you want to do, or that you want your sex partner to do to you. Do not start with the most rough thing you can imagine, but begin slow and build up the mood to find the level gradually. Always be aware the responses. Signals such as nervousness or the person stiffening can be a sign that it is not the right thing and that it is time to take it down a bit. Try to keep a playful attitude and an open communication, do not take the situation too seriously. If you notice that it becomes a bit corny – laugh at it together and it will most likely release the tension.

Fråga:

Jag vill hotta upp sexlivet men har inte så mycket pengar. Finns det några sexleksaker jag kan göra själv?

Svar:

Det finns en rad olika sexleksaker som gömmer sig hemma, både i kylen och i lådor och hyllor! Ofta är det inte mycket som krävs för att skapa njutning, även om många sexleksakstillverkare verkar vilja få oss att tro det. Något som är viktigt att komma ihåg är att hjärnan är vårt största sexorgan – underskatta inte din egen sexfantasi och -lust!

Vill du blanda in något ätbart, antingen själv eller med partners, så är flytande saker ett gott alternativ. Chokladsås går att göra själv eller att köpa, och den kan appliceras på de flesta ställen på kroppen. Var försiktig med könet och dess helslemhinnor bara, vissa kan vara känsliga för ”främmande” vätskor på intima ställen.

Recept på enkel chokladsås: https://www.tasteline.com/recept/chokladsas

Att kyssas med honung/sirap är något som få provat, men som ofta är uppskattat! Häll lite sirap i munnen på någon du vill kyssa och njut.

Ekologisk kokosolja börjar bli allt vanligare hemma i våra skafferier, och det är en produkt som går att använda både som glidmedel, massageolja och återfuktare. Används det som glidmedel i kombination med kondom är det viktigt att tänka på att inte använda oljan tillsammans med en latexkondom, då det kan bryta ner latexet och tunna ut kondomen. Oljan går utmärkt att värma upp lite innan det appliceras på huden, något som kan ge en skön temperatureffekt.

Det finns massor av andra produkter du kan tillverka. En deodorantflaska med roll-on-topp kan bli en massageflaska. Pilla bort roll-on-kulan (ha tålamod, det går), diska ur flaskan och fyll sedan upp med glidmedel, ekologisk växtolja eller vatten. Deodorantflaskan går att använda på många olika kroppsdelar och även här kan temperaturen på innehållet varieras för att få en ökad effekt. Kallt vatten/olja/glidmedel på varm hud t.ex. Vissa oljor stelnar vid nedkylning så kolla upp detta innan du testar.

Har du en morot hemma så går det att göra spännande saker med den. Se till att ha en tjock morot från början, för att minimera risken att den skulle gå av. Ta sedan en grönsakskniv och karva/tälj en form på den som du tycker om. Se återigen till att försöka hålla den relativt tjock. När du är nöjd med formen är det bara trä på en kondom, glidmedel om en vill, och använda den på önskad plats. Var försiktig med analen då den är trång och moroten kan gå av.

En badboll eller plastpåse kan bli en skön leksak om den ges lite omtanke. Blås upp en badboll, eller annan plastgrej som går att försluta, tills den blir ungefär halvfylld. Ta lite glidmedel runtom plastgrejen och rulla den sedan på kroppen. Den kan också sättas mellan dig själv och en partner – klitoris kan till exempel uppskatta badbollen.

Vill du göra en egen fickfitta kan du trä en plasthandske (med handskens fingrar först) inuti en tom toalettpappersrulle, sätta fast handsken runtomkring med gummiband, applicera lite glidmedel och sedan använda.

Question:

I would like to make my sex life a bit hotter but I don’t have that much money. Are there any sextoys that I could make my self?

Answer:

There are a variety of sex toys that are hiding at home, both in the fridge and in boxes and shelves! Often you do not need much to create pleasure, although many sex toy manufacturers seem to want us to believe otherwise. Something that is important to remember is that the brain is our greatest sexual organ – do not underestimate your own sex fantasy and desires!

If you want to mix in something edible, either for yourself or with partners, then liquids are a good alternative. Chocolate sauce is easily whipped together at home or you can just by it, chocolate sauce can be applied to most places on the body. Just be careful with genitalia and mucous membrane, they may be sensitive to ”unknown” fluids.

Recipe for a simple chocolate sauce: https://www.tasteline.com/recept/chokladsas

To kiss with honey/syrup is something that not a lot of people have tried, but it is often appreciated! Pour some syrup into the mouth of someone you want to kiss and enjoy.

Organic coconut oil is becoming more common at home in our pantries, and it is a product that can be used both as lubricant, massage oil and moisturizer. If used as a lubricant in combination with a condom, it is important to not use the oil with a latex condom, as it can break down the latex and thin out the condom. The oil can easily be heated up a little before it is applied to the skin, which can give a nice temperature effect.

There are lots of other products you can manufacture. A roll-on deodorant bottle can become a massage bottle. Peel off the roll-on ball (have patience, it’s doable), wash the bottle and then fill it with lubricant, organic vegetable oil or water. The deodorant bottle can be used on many different body parts, and here too the temperature of the contents can be varied to get an increased effect. Cold water/oil/lubricant on warm skin for instance. Some oils turn solid after cooling so make sure to check this before trying it out.

If you have a carrot at home then you can do exciting things with it. Make sure you have a thick carrot to start with, to minimize the risk of it breaking. Take a vegetable knife carve a shape that you like. Again, make sure to try to keep it relatively thick. When you are satisfied with the shape, just put on a condom, lubricant if one wishes, and use it where you desire to. Be careful with the anus as it is narrow and the carrot might break

A beach ball or plastic bag can be a nice toy if given some tweeks. Blow up a beach ball, or other closable plastic thing, until it is about half-filled. Put some lubricant around and then roll it on the body. It can also be placed between yourself and a partner – for example, the clitoris can for instance appreciate the beach ball.

If you want to make your own pocket pussy, you can thread a plastic glove (with the fingers of the glove first) inside an empty toilet paper roll, attach the glove with rubber bands, apply some lubricant and then get to it.

Fråga:

Hej Kondoma! Jag har hört mig för på flera vårdmottagningar om vaccination mot HPV-virus, men fått en mängd olika svar. En barnmorska sa att det inte var någon mening i min ålder (28 år), medan andra har sagt att det visst är meningsfullt. Vad är det egentligen som gäller? När bör man vaccinera sig mot HPV och hur långt upp i åldern är det fortfarande meningsfullt? Är det ålder som styr eller antal sextillfällen utan skydd? Jag undrar också varför bara flickor och kvinnor uppmuntras att vaccinera sig. Varför behöver inte män vaccinera sig?
/Förvirrad

Svar:

Hej Förvirrad!
Att ta sig igenom vaccinationsrekommendationer kan vara en djungel. Särskild för relativt nya vaccinationsprogram, där informationen ändras med tid och erfarenhet. För att reda ut frågetecknen har vi sammanställt information från 1177, Läkemedelsverket, RFSU och vi har varit i kontakt med Smittskyddsenheten inom Region Uppsala.

Det alla källor är överens om är att det allra bästa är att vaccinera sig innan sexdebuten. Det här har inget med sexualmoral att göra, utan beror på att HPV-virus kan finnas på huden i hela pubesområdet. Barriärskydd skyddar därför inte helt och hållet mot överföring av viruset mellan personer, även om det helt klart är bättre än inget skydd alls. Vaccinet hjälper inte mot de HPV-virus en redan har. Men det finns mer än 100 olika typer av viruset, och även om en har blivit smittad av en av de typer vaccinet skyddar mot, så ger vaccinet fortfarande skydd mot de andra. Källorna är därför överens om att det finns anledning att vaccinera sig även efter sexdebuten.

Men hur långt upp i åldern? Det handlar egentligen inte om ålder, utan hur många sexkontakter en haft och hur många av dessa som varit smittade av olika typer av HPV-virus. Eftersom viruset oftast är symptomfritt är ju detta i många fall väldigt svårt att som privatperspm veta att du blivit smittad. Studier av större grupper har visat positiva effekter av vaccination upp till 26 års ålder, även om personerna haft ett aktivt sexliv. Detta kan vara något att utgå ifrån när en försöker avgöra om det är meningsfullt för en själv. Det kan också vara bra att veta att det i Uppsala län är gratis för kvinnor upp till 20 år att vaccinera sig. För kvinnor upp till 26 år ingår vaccinationen i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Förvirrad undrar även varför män inte behöver vaccinera sig. För kvinnor i Sverige ingår det i det allmänna vaccinationsprogrammet, och de erbjuds att vaccinera sig när de är 10-12 år. Vårdguiden skriver att män inte har lika stor nytta av vaccinet, att det är kvinnor som får cancer på livmoderhalstappen och att smittkedjan ändå bryts när flickor vaccineras. Men forskare har lyft frågan om att även pojkar bör vaccineras i och med den ökning av cancer i mun och svalg, till följd av HPV-virus, som även är ett problem för män. RFSU och RFSL har officiellt stöttat dessa krav och påpekat att män som har sex med män helt lämnas utanför det nuvarande vaccinationsprogrammet. Denna grupp löper en ökad risk för analcancer. Enligt Smittskyddsenheten är det mer en tidsfråga innan allmän vaccinering införs. Detta är redan fallet i vissa andra länder i världen.

Källor:
Vårdguiden 1177, Läkemedelsverket, RFSU, Smittskyddenheten Region Uppsala.

Question:

Hi Kondoma! I have talked to several clinics about vaccination against the HPV virus and received a variety of answers. One midwife said that there was no point at my age (28 years), while others have said that it actually is meaningful. What really applies for me? When should one get vaccinated against HPV and how late in life is it still meaningful? Is it age that controls or number of unprotected sexual contacts? I also wonder why only girls and women are encouraged to get vaccinated. Why don’t men need it too?
/Confused

Answer:

Hi Confused!
Searching through vaccination recommendations can feel hopeless. Specially for relatively new vaccination programs, where the information changes with time. In order to give you a proper answer we have compiled information from 1177, The Public Health Agency, RFSU and we have been in contact with the Smittskyddsenheten within Region Uppsala.

What all sources agree on is that the best thing is to get vaccinated before your sexual debut. This has nothing to do with ones sexual morals, it is because the HPV virus can be found on the skin throughout the pubic area. Therefore barrier protection does not fully protect you from contracting or transmitting the virus, although it is definitely better than no protection at all. The vaccine does not help against the HPV viruses you already have. But there are more than 100 different varieties of the virus, although one has been infected by one of them the vaccine still provides protection against the others. All our sources therefore agree that there are motives vaccinate even after the sex debut.

But how late in life? It is not really about age, but how many sexual contacts one has had and how many of these have been infected by different types of the HPV virus. Since the virus is usually symptom-free, it is in many cases very difficult for you to detect. Studies of larger groups have shown positive effects of vaccination up to 26 years of age, even though the subjects have had an active sex life. This can be something to start with when trying to determine whether or not it makes sense for you to get vaccinated. It can also be good to know that in Uppsala County it is free for women up to 20 years to get vaccinated. For women up to 26 years, the vaccination is included in the high-cost protection for medicines.

Confused also wondered why men do not need to get vaccinated. For women in Sweden, it is included in the general vaccination program, and they are offered to get vaccinated when they are 10-12 years old. 1177 writes that men do not have as much benefit from the vaccine, that it is women who get cervical cancer and that the infection chain is broken when girls have been vaccinated. But researchers have raised the question that boys should also be vaccinated with the increase in cancer in the mouth and throat, as a result of the HPV virus, which is also a problem for men. RFSU and RFSL have officially supported this and they have also pointed out that men who have sex with men are completely left outside the current vaccination program. This group is at increased risk for anal cancer. According to Smittskyddsenheten, it is a matter of time before general vaccination is introduced. This is already the case in some other countries in the world.

Sources:
1177, The Public Health Agency, RFSU, Smittskyddsenheten Region Uppsala.