Dam with text

A dam usually has a flavor, like grape, vanilla or mint and come in different colors.

For English, scroll down

Swedish: En slicklapp, dam på engelska, är ett barriärskydd i form av en tunn duk av latex (gummi) eller plast som används när du vill slicka din partner i vulva eller analöppningen. Främst används slicklappar som ett skydd mot sexuellt överförbara infektioner, STI:er, som kan överföras när du slickar din partners kön eller anal. Slicklappar är oftast fyrkantiga där varje sida är ungefär femton centimeter. Slicklappar finns i olika färger och smaker. Är du allergisk mot latex finns det slicklappar som är gjorda av plast. Det finns även slicklappar som är veganmärkta.

En slicklapp kan till exempel vara en extra trygghet för dig som har en ny sexuell partner eller en barriär om din partner har ytliga sår eller blåsor vid analen eller vulvan. Precis som en kondom eller femidom så ska en slicklapp endast användas en gång och sedan slängas. Om du slickar en partner och sedan själv blir slickad måste ni byta slicklapp, annars finns det risk för att eventuella virus eller bakterier överförs. Detsamma gäller för om du vill slicka både runt vulva och i analen, se till att byt slicklapp. Sist men inte minst, det är viktigt att alltid se till att ha samma sida av slicklappen mot området som du slickar, annars finns det en risk att eventuella virus eller bakterier överförs.

Slicklappen kan upplevas som svår att använda första gången så testa att använda den när du känner dig bekväm och har tid. När du ska använda slicklappen lägger du den över det område som du ska slicka. Lite extra glidmedel är ett bra sätt att få slicklappen att fästa bättre. Håll i slicklappen samtidigt som du använder den för att säkerställa att den stannar kvar på området som du slickar.

Till skillnad från femidomer och kondomer har slicklappar inte genomgått samma kvalitetstestning. Slicklappar kan däremot ses som ett bra komplement till femidom- eller kondomanvändning för de som önskar slicka sin partner i vulvan eller analen.

Källa: umo.se och rfsu.se

English:

A dam is a barrier protection in the form of a thin cloth made of latex (rubber) or plastic that is used when you want to lick your partner in the vulva or anus. Primarily, dams are used as a barrier protection against sexually transmitted infections, STIs, that can be transmitted when you lick your partner’s vulva or anus.  Dams are usually shaped like a square where each side is about fifteen centimeters. Dams come in different colors and flavors. If you are allergic to latex, there are dams made of plastic, there are also dams that are vegan-labeled.

A dam can mean extra safety for those who have a new sexual partner or a barrier if your partner has external wounds or blisters by the anus or vulva. Just like a condom or femidom, a dam should only be used once and then be disposed of. If you go down a partner and then someone goes down on you, you have to change the dam, otherwise there is a risk that a virus or bacteria will be transmitted. The same applies if you want to lick both around the vulva and the anus, be sure to change the dam. Last but not least, it is important to always be sure to have the same side of the dam against the area that you lick, otherwise there is a risk that a virus or bacteria will be transferred.

Using a dam can feel a bit awkward the first time so make sure to try it out when you feel comfortable and have the time. When you want to use a dam you firstly place it over the area you are going to lick. A little extra lubricant is a good way to get the dam to stay in place. Hold the dam while using it to ensure that it stays on the area you want to lick.

Unlike femidoms and condoms, dams have not undergone the same quality testing. With that said, dams can be seen as a good complement to femidom or condom use for those who wish to lick their partner in the vulva or the anus.

Source: umo.se and rfsu.se