En viktig del av Kondoma Meras verksamhet sköts av våra informatörer. De är ofta själva studenter och har ett stort intresse för sexuell hälsa och ett öppet sinne för människors sexuella likheter och olikheter. De synliggör vår verksamhet på olika sätt och arbetar med peer-to-peer-metoden, där de träffar och informerar andra studenter om praktiker för säkrare sex, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter.

Informatörerna får utbildning och stöd från verksamhetsledarna, som fungerar som samordnare. Som informatör kan en göra många olika saker utöver att informera ute på campus och i nationslivet, exempelvis skriva svar i vår frågespalt Könsligt läge, arbeta med sociala medier och vår hemsida, ta fram sponsringskoncept, jobba med grafisk design, medarrangera events och pubquiz. The sky is the limit. Varje termin utses även en representant från informatörerna till adjungerad ledamot i Kondoma Meras styrgrupp.

Vill du bli en av våra informatörer? Hör av dig till oss på: kontakt@kondomamera.se

An important part of Kondoma Mera!s work is managed by our communicators. They’re often students at Uppsala University, and they have a great interest in sexual health as well as an open mind towards people’s sexual differences. The communicators make Kondoma Mera! and their work is visible in different ways, partly by working through a peer-to-peer method, where they meet and inform other students about sexual and reproductive health and rights, as well as how to practice safe sex.

All the communicators receive training and support from Kondoma Mera!’s manager, who acts as a coordinator and has a lot of responsibility over the organisation. As a communicator, one can do many different things such as visiting campuses, different student nations and their activities. Other tasks include answering questions in our questions and answers column “Könsligt Läge” in the student union magazine Ergo, working with social media and our website, developing sponsorship concepts, working with graphic design, arranging events and pub quizzes, etc. Kondoma Mera! also encourages its communicators to come up with their own activities.The sky’s the limit. Each semester, one of the communicators is chosen to represent all of the members in Kondoma Mera!s executive committee.

Want to be one of our communicators? Please email us at kontakt@kondomamera.se